Filmy edukacyjne - chemia - pomoceszkolne.pl

Filmy edukacyjne - chemia

Chemia / Fizyka - DVD

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia / Fizyka - DVD

6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).

68.50 PLN

Chemia 1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu orazspalanie metali i niemetali w powietrzu i wtlenie - 7' 00"- DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenkuwęgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20"- DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badaniejego właściwości - 6' 50"- DP4 Elektroliza wody - 4' 20"- DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2' 50"- DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8'20"- DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badaniejego właściwości - 9'30"- DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5' 20"- DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jegowłaściwości - 4' 30"- DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działaniemetali na wodę oraz badanie ich właściwości-12'30"

68.50 PLN

Chemia 2 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 2 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działaniewody na tlenki metali -10'00"- DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2'30"- DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ichwłaściwości -10'20"- DPl4 Reakcje kwasów z zasadami - 8'30"- DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych- 7'30"- DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jegowłaściwości - 6'00"- DPl7 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu- 3'50"- DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości- 6'30"- DP19 Wykrywanie alkoholu - 8'20"- DP2O Otrzymywanie mydła - 10'10"

68.50 PLN

Chemia 3 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 3 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

- DP21 Badanie napięcia powierzchniowego - 9' 30" - DP22 Reakcje estryfikacji - 6'40" - DP23 Badanie składu produktów spożywczych - 13'50" - DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - 10'00" - DP25 Badanie składu chemicznego białek - 10'00"- DP26 Badanie właściwości białek - 12'00" - DP27 Badanie składu chemicznego cukrów - 6'00" - DP28 Badanie właściwości celulozy - 12'20" - DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych - 3'50" - DP3O Wiązania chemiczne - 14'30"

68.50 PLN

Chemia 4 - Właściwości chemiczne pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 4 - Właściwości chemiczne pierwiastków i związków chemicznych

- FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację -7'00" - FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie - 8'00" - FP3 Badanie rozpuszczalności substancji - 12'00" - FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków - 10'30" - FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastkówod ich miejsca w układzie okresowym - 9'00"- FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym - 9'00" - FP7 Historia odkryć pierwiastków - 6' 00" - FP8 Krystalizacja - 6'00" - FP9 Fizykochemiczne właściwości wody - 6' 30" - FP1O Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych - 8' 30"

68.50 PLN

Chemia 5 - Wybrane zagadnienia z Chemii - filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 5 - Wybrane zagadnienia z Chemii - filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych

- WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii - 8'30"- WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych - 7'00" - WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych - 6' 00' - WP4 Budowa atomu - 5' 20" - WP5 Układ okresowy pierwiastków - 16' 20" - WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli - 7'10" - WP7 Elektroliza - 6' 20" - WP8 Korozja - 6' 50" - WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych węglowodorów - 10'10"- WPl1 Na czym polega mycie i pranie? - 5'30"- WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji- 7'00"- WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów - 4'40"- WPl4 Struktura białka - 7'30"- WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości - 5'00"

68.50 PLN

Chemia 6 - Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 6 - Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych

- ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwassolny - 9'40"- ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy - 6'45"- ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwasazotowy - 6'20"- ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenkówlitowców i berylowców - 10'00" - ZP6 Świat soli - 7'40"- ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie- 17'10" - ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie - 9'00"- ZP9 Produkcja szkła - 9'20"- ZP1O Wielki piec - 5'00"- ZP11 Zastosowanie metanu - 3'55"- ZP12 Przeróbka ropy naftowej - 5'55"- ZPl3 Fermentacja alkoholowa - 5'20"- ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów - 7'00"- ZPl5 Produkcja margaryny - 6'50"

68.50 PLN

Chemia 7 - Ochrona środowiska cz.I

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 7 - Ochrona środowiska cz.I

- OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 12'00"- OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - 7'00"- OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy 9'00"- OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie -7'00"- OP5 Oczyszczanie wody - 7'00"- OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki- 13'00"- OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby 10'00"- OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat 9'00"- OP9 Skutki rozwoju motoryzacji - 8'00"- OP10 Katastrofy ekologiczne - 11'00"

68.50 PLN

Chemia 8 - Ochrona środowiska cz.II

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 8 - Ochrona środowiska cz.II

- OP11 Twardość wody - 8'30" - OP12 Skutki nadmiernego stosowania środków piorących - 7'00" - OPl3 Rola tłuszczów w żywieniu - 7'00" - OP14 Produkcja papieru - 10'00" - OP15 Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych7’00" - OPl6 Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka 7'00" - OP17 Toksyczne metale ciężkie - 9'00" - OPl8 Promieniowanie jądrowe - 7'00" - OPl9 Dziura ozonowa - 5'00" - OP20 Chemia środków spożywczych - 12'00"

68.50 PLN

Chemia A - Ochrona środowiska cz.I

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia A - Ochrona środowiska cz.I

- OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny - 6'00" - OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla doatmosfery - efekt cieplarniany - 5' 00" - OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy 7'00" - OS4 Właściwości wody i jej zasoby - 7'00" - OS5 Rodzaje wód w Polsce - 8'00" - OS6 Chemia kwaśnych deszczy - 13'`00" - OS7 Chemiczne skażenie gleby - 14' 00" - OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutkinadmiernej eksploatacji złóż - 9'`00" - OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazamispalinowymi - 12'00" - OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych 11'00"

68.50 PLN

Chemia B - Ochrona środowiska cz.II

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia B - Ochrona środowiska cz.II

- OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00``- OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska -10`00`` - OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30``- OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru -10`30``- OS15 Utylizacja odpadów - 10`00`` - OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30``- OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 8`30`` - OS18 Promieniowanie jądrowe - sposobywykorzystania - 6`30``- OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30``- OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności9`30``

68.50 PLN

Chemia C - Doświadczenia chemiczne

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia C - Doświadczenia chemiczne

- DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10`20``- DS2 Właściwości benzenu - 11`00``- DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych - 19`50``- DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli - 13`40``- DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów - 11`30``- DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów - 11`30``- DS7 Aminy - 12`30``- DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy - 6`40`` - DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru - 5`50``- D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10`00``

68.50 PLN

Chemia D - Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia D - Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZICÓW CHEMICZNYCH- FS1 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna -10`00``- FS2 Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji - 6`30`` - FS3 Stężenia roztworów - 8`30``- FS4 Dysocjacja -10`00``- FS5 Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym - 8`30`` WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII - WS1 Alotropia pierwiastków chemicznych - 6`00`` - WS2 Wiązania chemiczne - 11`30``- WS3 Kataliza i katalizatory - 10`30``- WS4 Dyfuzja, osmoza, koloidy - 11`00``- WS5 Elektroliza - 8`00``

68.50 PLN

Chemia E - Zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia E - Zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych

- ZS1 Praktyczne zastosowanie elektrolizy - 10'00" - ZS2 Zastosowanie tworzyw otrzymanych w procesie polimeryzacji - 9'20" - ZS3 Aminokwasy, peptydy, białka - 9'50" - ZS4 Produkcja włókien syntetycznych - 6'00" - ZS5 Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna4'20" - ZS6 Produkcja cukru - 6'10" - ZS7 Kwasy nukleinowe - 4'00" - ZS8 Kauczuk i guma - 8'20" - ZS9 Praktyczne znaczenie celulozy - 14'00" - ZS10 Zastosowanie polimerów otrzymywanych w procesach polikondensacji - 7'00"

68.50 PLN

Doświadczenia chemiczne w gimnazjum - CD

Filmy edukacyjne » chemia
Doświadczenia chemiczne w gimnazjum - CD

Program komputerowy.Realizacja: Zakład Dydaktyki Chemii UAM Poznań.

63.03 PLN

Maria

Filmy edukacyjne » chemia
Maria

45 min.Maria Skłodowska - Curie, dramatyczna kariera zawodowa i mało znane fakty z życia prywatnego.

68.50 PLN
Stron: | 1 |